چارت سازمانی

a282bac6-c40c-4481-a091-a09e497a265d
شرکت بازرگانی تانا طی سالهای اخیر همواره کار تیمی و انجام کلیه فعالیتها در چهارچوب ضوابط و رعایت اولویت داشتن دانش فنی و الزام به بررسی علمی و مهندسی اقلام و کالا هایی که قرار است توسط این مجموعه تامین و تحویل گردد، بسیار حائز اهمیت بوده و مالکین شرکت را بر آن داشت، با ایجاد چارت سازمانی و به خدمت گرفتن نیروهای توانمند و دارای تجارت کافی و مدارک علمی مرتبط به سمت اهداف خود حرکت نماید.>